Skip to content

Wettelijke Informatie Hier vindt U alle informatie over onze statuten, reglement en privacybeleid.

Ons reglement Welke rechten en plichten hebben spelers, clubs, scheidsrechters en bestuur.

Art. 1 Eventuele wijzigingen:

De eventuele wijzigingen van het reglement worden aan de clubs kenbaar gemaakt via de officiële website en de persoonlijke e-mails van de clubs, iedere wijziging wordt van kracht 10 dagen na het verschijnen op de website. De clubs zijn vanaf dan verplicht zich te houden aan deze wijziging(en)

Art. 2 Onvoorziene gevallen:

Alle niet voorziene gevallen die niet in onderhavig reglement voorkomen, worden beslecht door het bestuur.

Art. 3 Onwetendheid:

Onwetendheid in verband met dit reglement kan nooit ingeroepen worden. Iedere club dient er voor te zorgen dat dit reglement gekend is bij elke deelnemer. Iedereen die deelneemt, of taak aanvaardt, verklaart kennis te hebben genomen van het reglement en de statuten van de Geelse Zaalvoetbal.

Art. 4 Verantwoordelijkheid bestuur:

Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor vernielingen, vandalisme of andere ontoelaatbare zaken gepleegd door een individu of club voor, tijdens of na wedstrijden georganiseerd door de Geelse Zaalvoetbal.

Art. 5 Vaststellingen

Indien het bestuur niet reglementaire feiten vaststelt bij een wedstrijd zal automatisch een forfait worden uitgesproken voor de desbetreffende wedstrijden, ook zonder dat de tegenstrever een klacht indient. De voorziene boetes zullen worden toegepast.

De clubs en spelers

Art. 6 Aansluiting:

Het aansluiten van een club bij de Geelse Zaalvoetbal gebeurt ieder jaar voor 30 juni door de nodige informatie over de club en clubleiding door te geven via de officiële website of via het officIële email adres. Een club kan niet aansluiten onder de benaming van een reeds aangesloten club. De aansluiting zal pas officiëel zijn nadat alle verplichtingen aan de Geelse Zaalvoetbal voldaan zijn.
Het bestuur kan een club weigeren zonder verplicht te zijn een verklaring voor deze weigering te geven.

Art. 7 Financiele verplichtingen:

De aansluiting van een club zal pas officiëel zijn nadat zij hun financiële verplichtingen bij de Geelse Zaalvoetbal voldaan hebben.

Art. 8 Verzekering(en):

Deelnemers dragen ALLE verantwoordelijkheid zelf, het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk. Iedere club en/of speler of scheidsrechter wordt ten sterkste aangeraden om een verzekering af te sluiten.
Tip: Via sporta wordt een voordelige en aangepaste verzekering aangeboden voor sportorganisaties en haar leden. Hier vindt je meer info.

Art. 9 Medische geschiktheid tot het beoefenen van de voetbalsport:

Een speler welke bij de Geelse Zaalvoetbal deelneemt dient medisch geschikt te zijn om aan de wedstrijden deel te nemen. Deelnemers dragen ALLE verantwoordelijkheid zelf voor wat zijn gezondheid betreft.

Art. 10 Spelerslijst:

Een club is verplicht om voor aanvang van het seizoen een spelerslijst door te geven van spelers die tijdens het seizoen zullen deelnemen aan wedstrijden. Deze spelerslijst kan via de officiële website doorgegeven worden. De spelerslijst kan nog aanpast worden doorheen het jaar, de spelers moeten dan manueel toegevoerd worden op het wedstrijdformulier.
Alle spelers dienen in overeenstemming met onze reglement te zijn, de clubs dienen bij aanwerving van een speler zich hieromtrent grondig te informeren. Het bestuur kan geen weet hebben van eventuele valse verklaringen en de clubleiding en/of speler worden hier naderhand verantwoordelijk gesteld.

Art. 11 Opstellen van niet speelgerechtigde speler:

Het opstellen van een niet speelgerechtigde speler veroorzaakt het forfait van de wedstrijd(en) waarin de niet speelgerechtigde speler deelnam. De voorziene boetes zullen worden toegepast.

Art. 11a Minimum leeftijd spelers:

De minimum leeftijd is bepaald op 14 jaar. Het bestuur gaat ervan uit dat dit de goedkeuring meedraagt van de ouders en kan nooit verantwoordelijk gesteld worden als dit niet zo is.

Art. 11b Spelers in verschillende ploegen:

Een speler mag meespelen bij verschillende ploegen, ook in dezelfde reeks. De speler moet wel regelementair ingeschreven zijn bij de verschillende ploegen. Het bestuur behoud het recht om spelers tot ploegen te beperken indien er onregelmatigheden worden vastgesteld.

Art. 11c Opstellen van een geschorste speler:

Het opstellen van een geschorste speler veroorzaakt het forfait van de wedstrijd(en).

Competities en wedstrijden

Art. 12 Competitie:

Indeling: De clubs worden ingedeeld in een verschillende reeksen. Om een evenwichtige competitie te behouden zal elke jaar opnieuw bekeken worden hoeveel reeksen er zijn en welke ploegen in welke reeks ingedeeld worden. Doorgaans zullen de eerste(n) stijgen en de laatste(n) dalen. Nieuwe ploegen stuiten aan in de laagste reeks. Het bestuur behoud echter het voorrecht om clubs naar believen in een reeks in te delen.
Wedstrijden: Die zullen bestaan uit een heen- en terugwedstrijd. De speeldata worden bepaald door het bestuur.
Klassering: In de competitie gebeurt de klassering zoals beschreven in Art. 15.

Art. 13 Beker:

Indeling: Om de reeksen van de voorronden in te vullen zal er een aparte loting zijn. De eersten zullen doorgaan naar de finale ronden.
Wedstrijden: In de voorronden zal een heen- en/of terugwedstrijd gespeeld worden tussen de verschillende clubs uit de reeks. De finale ronden bestaan uit een wedstrijd met rechtstreekse uitschakeling.
Klassering: In de voorronden gebeurt de klassering zoals beschreven in Art. 15. In de finale ronden gaat de winnaar door, bij gelijke stand wordt er overgegaan tot het geven van strafschoppen om de winnaar aan te duiden.

F Art. 14 Toekenning punten per wedstrijd:

De klassering zal gebeuren door toekenning van punten. Drie punten voor een overwinning, één punt voor een gelijkspel, en nul punten bij verlies.

Art. 15 Klassering:

Bij gelijkheid van punten wordt de klassering als volgt opgemaakt:
a) Het meeste punten, b) Het grootst aantal gewonnen wedstrijden, c) Het grootst aantal gelijk gespeelde wedstrijden, d) Doelpuntensaldo, e) Het grootst aantal gemaakte doelpunten, f) Het minst geïncasseerde doelpunten, g) Onderling duel

Art. 16 Aanvangsuren:

De in de kalender voorziene speeldata dienen op vermelde datum te worden gespeeld. De aanvangsuren der wedstrijden moeten stipt worden nageleefd, dit mag maximum 5 minuten uitlopen.
Indien een club niet tijdig aan de aftrap verschijnt zal de scheidsrechter een forfait uitroepen. Indien een scheidsrechter niet tijdig aan de aftrap verschijnt zal het bestuur deze wedstrijd later opnieuw inplannen.

Art. 17 Uitgestelde wedstrijden:

Bij uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur een andere datum vastleggen. De clubs zullen dan tijdig op de hoogte gesteld worden via de officiële website.
Uitgestelde wedstrijden dienen gespeeld te worden op de door het bestuur vastgestelde data. Nota: Indien een club weigert op de door het bestuur vastgestelde data te spelen wordt een forfait uitgesproken ten nadele van de weigerende club.

Art. 18 Duur der wedstrijden:

De wedstrijden worden gespeeld over 2x25 minuten, met een rust van minimum 5 minuten.

Art. 19 Aantal spelers:

Een wedstrijd wordt steeds gespeeld door 5 spelers tegen 5 spelers.
Om een wedstrijd te beginnen moet een ploeg bestaan uit tenminste vier spelers. Een wedstrijd zal worden stopgezet indien een ploeg uit minder dan 3 spelers zou bestaan. Er zal een forfait uitgesproken worden ten nadele van de desbetreffende ploeg.
Er mag naar believen van spelers gewisseld worden doorheen de wedstrijd. Een geldige wissel van de speler kan gebeuren wanneer de uittredende speler aan de middellijn het terrein verlaat, de inkomende speler mag het terrein aan de middellijn betreden wanneer de uittredende speler het terrein heeft verlaten.

Art. 20 Thuisploeg:

Wordt aanzien als thuisploeg, de ploeg welke als eerste vermeld staat op de officiële kalender of als thuisploeg is uitgeloot bij bekerwedstrijden.

Art. 21 Uitrusting:

De shirt waarin de ploegen aantreden moeten een duidelijk zichtbare rugnummer bevatten.
De thuisploeg is verplicht van shirt te veranderen indien de tegenpartij ook in dezelfde kleuren of moeilijk te onderscheiden shirt zou aantreden. De bezoekers zijn er wel aangehouden op verplaatsing te spelen met de kleuren van shirts welke zij voor aanvang van de competitie aan het bestuur hebben meegedeeld. Indien deze in de loop van de competitie moesten wijzigen moet het bestuur hiervan op de hoogte gesteld worden. Alvorens zij in de nieuwe uitrusting mogen aantreden.

Art. 22 Wedstrijdbal:

De thuisploeg moet zorgen voor de geldige wedstrijdbal. Namelijk een zaalvoetbal bal die niet botst en grootte 4 heeft.

Art. 23 Scheidsrechtersblad:

Voor elke wedstrijd dient een scheidsrechtersblad ingevuld te worden. Het liefst in drukletters met de volgende vermeldingen: Naam, voornaamen, aansluitingnummer en de juiste rugnummer van de spelers. Beide clubs dienen het wedstrijdblad correct in te vullen en een afgevaardigde dient dit blad te ondertekenen. Indien een afgevaardigde zich niet akkoord kan verklaren met de gegevens op het blad, dient hij of zij hun handtekening te laten volgen door: verslag volgt. De club zal dan via het officiële email adres de reden van niet-akkoord laten weten aan het bestuur binnen de vijf werkdagen.

Art. 24 Melden ongeregeldheden:

De scheidsrechter zal bij eventuele ongeregeldheden dit vermelden op het wedstrijdblad.

Art. 25 Schorsingen:

De schorsingen zijn van toepassing in alle wedstrijdvormen geörganiseerd door de Geelse Zaalvoetbal.
a) Gele kaart Een gele kaart vertegenwoordigt een waarschuwing en heeft verder geen gevolgen voor de speler.
b) Meerdere gele kaarten in verschillende wedstrijden Wordt je meermaals gewaarschuwd met een gele kaart over verschillende wedstrijden (3xgeel,5xgeel,7xgeel,...) dan zal ook een schorsing volgen en zal de betreffende speler de eerstvolgende wedstrijd geschortst worden.
c) Rode kaart (of 2x geel in 1 wedstrijd) De speler moet het veld verlaten en de betreffende speler mag niet vervangen worden! Het bestuur zal een straf uitspreken en mededelen aan de club en scheidsrechters.
d) Verslag van de scheidsrechter Indien de scheidsrechter een verslag overmaakt zal het bestuur dit onderzoeken en eventueel een straf uitspreken aan de betreffende speler(s).

I/ Het bestuur brengt de scheidsrechters op de hoogte van schorsingen, maar als dit door omstandigheden niet kon pleit dat de speler en/of clubverantwoordelijke niet vrij. Zij moeten het reglement aangaande deze feiten perfect kennen en zodoende ook opvolgen.
II/Indien je niet akkoord gaat met de schorsing kan je beroep aantekenen binnen de 5 werkdagen. De club zal 25euro storten op de rekening en via het officiële email adres de reden van niet-akkoord laten weten aan het bestuur binnen de vijf werkdagen.

Art. 26 Niet spelen van een wedstrijd of forfait

Wanneer een club niet komt opdagen op het aangeduide tijdstip of als er een forfait wordt uitgesproken zullen volgende schikkingen getroffen worden:

 • Verlies van de wedstrijd met 2-0 of 0-2 naargelang het een uit- of thuiswedstrijd betreft.
 • De in de fout zijnde club betaald 15€ (het aandeel van de tegenpartij in de huur van de zaal en de vergoeding van de scheidsrechter). De tegenpartij dient geen enkele kost te betalen voor een forfait-wedstrijd.
 • Indien het bestuur ten laatste 48uur voor de aanvang niet verwittigd geweest is zal daarbovenop nog een extra boete van 35€ aangerekend worden aan de in de fout zijnde club. U kan een forfait melden aan de hoofd scheidsrechters : raf.verhoeven1@gmail.com of 0477-380817

Art. 27 Vroegtijdig stilleggen van de wedstrijd :

De scheidsrechter kan in uitzonderlijke gevallen beslissen de wedstrijd vroegtijdig stil te leggen. Bijvoorbeeld wanneer: a) er ernstige agressie, racisme of andere baldadigheden optreden. b) een speler die van het terrein wordt verwezen, weigert het veld te verlaten. c) de supporters het terrein overrompelen. d) ...
In dat geval zal de scheidsrechter een rapport opstellen en dit overmaken aan het bestuur waarop zij hieromtrend de nodige gevolgen voor spelers en/of clubs zullen bepalen.

Art. 28 Onvoorziene gevallen:

Niet voorziene gevallen in dit reglement, vallen onder de bevoegdheid van het bestuur.

Voornaamste Spelregels De voornaamste spelregels

1. Intrap / Vrije trap / aftrap

De bal vanop de juiste plaats met de voet terug in het spel brengen. (De bal moet binnen de 5 seconden terug in het spel gebracht worden!)

2. Doelworp

De doelman moet uitgooien bij een hervatting van het spel. Bij een doelworp mag de bal de middellijn wel overschrijden! Maar hij kan echter niet scoren als hij de bal in het andere doel gooit.
De doelman mag de bal ook naar zichzelf gooien. Eens de bal de grond geraakt heeft mag de doelman de bal weer met de voeten spelen, hij mag daaruit ook rechtstreeks scoren (het zogenaamde drop-shot).

3. Terugspeelbal

Nadat de doelman de bal in het spel heeft gebracht of een medespeler heeft aangespeeld, mag hij de bal niet met de handen of armen raken nadat deze bewust met de voet naar hem werd terugespeeld door een ploegmaat.

4. Hakje

Mag indien er geen sprake is van gevaarlijk spel. Dus als er niemand in de buurt is!

5. Langs achter

Langs achter een tegenstrever aanvallen mag niet, wel vanop gelijke hoogte.
De bal spelen langs achter met de voet tussen de benen van de tegenstrever is steeds fout.

6. Voordeelregel

Mag, maar moet niet door de scheidsrechter worden toegepast. Indien een toegekend voordeel tot niets leidt, kan alsnog op de voorgaande fase worden teruggekomen.

7. Strafschop

Een strafschop wordt genomen vanop 6 meter. De doelman moet zich op de doellijn opstellen en alle andere spelers moeten uit het doelgebied blijven. De speler mag geen aanloop nemen, je mag maar 1 pas nemen voor je op goal trapt!

8. Sliding

Een sliding van eender welke speler naar een andere wordt steeds bestraft, uitgezonderd wanneer dit gebeurt als er geen tegenstrever in de buurt is!

9. Sliding (Doelman)

Wanneer een doelman uitkomt met de voeten vooruit of met ingetrokken knieën en er contact is met de tegenstrever, wordt dit bestraft met een penaltie

Ons Statuut Feitelijke vereniging ‘Geelse Zaalvoetbal’

Art. 1 Stichting

De vereniging is gesticht op 01/05/2018 als een feitelijke vereniging (‘FV’) en neemt de benaming aan van Geelse Zaalvoetbal, afgekort GZV.

Art.2 Zetel

De vereniging is gevestigd te 2440 Geel.
Alle geldige correspondentie wordt gesteld via email : info@geelsezaalvoetbal.be.
Voor officiele schriftelijke communicatie kan u zich wenden tot de secretaris.

Art.3 Doel

De vereniging heeft tot doel, iedereen de gelegenheid te geven tot het beoefenen van de zaalvoetbalsport in competitie en/of bekerverband,maar dan wel op een amateuristisch niveau.
Zowel de FV als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.

Art.4 Duur

De vereniging is gesticht voor onbepaalde tijd,en kan op ieder moment ontbonden worden, hiervoor is een meerderheid van 2/3 van de stemmen van het bestuur nodig.

Art.5 Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit :

 • Voorzitter : Raf Verhoeven
 • Secretaris : Bart Jansen
 • Penningmeester : Raf Verhoeve
 • Bestuurslid : Luc van Massenhoven
 • Medewerker : Stijn Willekens
Art.6 Ambtstermijn

Art.6a) Een ambtstermijn van een bestuurslid loopt gedurende een werkingsjaar, vanaf 1 juli tot 30 juni daaropvolgend. Zonder tegenbericht wordt de verbintenis automatisch met een werkingsjaar verlengd.

Art.6b) Een bestuurslid kan in de loop van een werkingsjaar uit zijn functie ontheven worden,(schriftelijk) hetzij door het feit dat hij zijn functie niet naar behoren uitoefent, hetzij door veelvuldig ongegrond afwezig te zijn op de vergaderingen en/of nalaat zijn afwezigheid op voorhand kenbaar te maken.

Art.6c) Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden via een schriftelijk meededeling aan de vereniging.

Art.7 Algemene vergadering

De algemene vergadering wordt tenminste éénmaal per jaar gehouden.
Tijdens de algemene vergadering wordt onder andere:

 • de bestuursleden benoemt en/of ontslaan.
 • de bevoegdheden van het dagelijks bestuur vastgelegt.
 • de rekeningen goedgekeurd en de begroting opgesteld.

Art. 8 Wijziging statuten/reglementen

Het bestuur kan ieder ogenblik de statuten en reglementen wijzigen. De eventuele wijzigingen worden van kracht tien dagen na het verschijnen op de website.

Art. 9 Officiële mededelingen

Alle officiële mededelingen, die de leden aanbelangen, worden gepubliceerd op de website van de vereniging. Mededelingen die enkel gericht zijn aan een club individueel, kunnen verstuurd worden naar alle e-mailadressen die deze club heeft over gemaakt aan de vereniging.

Art. 10 Reglement

De leden van de GZV worden geacht onderhavig reglement te kennen en de besluiten die het aanvullen. Door het feit van lidmaatschap, verbinden ze zich ertoe dat reglement te eerbiedigen.

Art.11

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het burgerlijk recht toepasselijk.

Blijf op de hoogte van wat er gebeurd in en rond onze zaalvoetbalcompetitie!